Uudised

PROFILES uudiskirjad (ingliskeelseid uudiskirju saab lugeda siit)

PROFILES 1. uudiskiri August 2011

Uudiskirjas on lähemalt tutvustatud projekti olemust ning elluviidavaid tegevusi, lisatud on ka projekti partnerite nimekiri. Ülevaatena on toodud peamised tulemused projekti meeskonna esimestest kokkusaamistest nii Berliinis kui ka Tallinnas ja konsortsiumi kohtumisest Tartus 2011. aastal. Uudiskirjas tuuakse välja ka 3-astmelise mudeli peamised suunad, mida peab arvestama PROFILES projekti raames koostatavate moodulite kokkupanekul (lähtekoht on õpilaste jaoks oluline igapäevaeluga seotud probleem või situatsioon, uurimuslik õpe, sotsiaalteadusliku otsuse tegemine).  Ülevaade antakse ka uuringuinstrumentidest, mida kasutatakse õpetajate koolitusvajaduste väljaselgitamiseks ja õpilaste motivatsiooni uurimseks.

Täpsemalt saad lugeda PROFILES Uudiskiri 1_eestikeeles .

 

PROFILES 2. uudiskiri Märts 2012

Uudiskirjas on toodud ülevaade õpetaja jätkuvast professionaalsest arengust (continuous professional development, CPD), rõhutatud selle olulisust PROFILES projektis ning toodud seosed 3-astmelise mudeliga. Järgnevalt on kirjeldatud erinevate PROFILES partnerite (Küpros, Rumeenia, Iisrael) kogemusi õpetaja professionaalse arengu toetamiseks. Ülevaatlikult on käsitletud ka Delfi uuringu tulemusi lähtuvalt partnerite kogutud andmetest uuringu esimeses ringis 2011. aasta kevadel.

Täpsemalt saad lugeda PROFILES Uudiskiri 2_eestikeeles .

 

PROFILES 3. uudiskiri Detsember 2012

Uudiskirjas tuleb juttu esimesest PROFILES konverentsist, mis toimus 24-26.september 2012 Saksamaal Berliinis. Eraldi on välja toodud PROFILES projekti tugevused (näiteks õpetaja professionaalse arengu toetamine, õpetaja tähtsuse rõhutamine võrdselt teadlastega, õppematerjalide koostamine ja testimine, loodusteadusliku kirjaoskuse arengu toetamine). Lisaks on toodud nii sisulised- kui ka vormistuslikud nõuded koostatavatele õppematerjalidele ning näidisena Iirmaal koostatud õppematerjal. Soome kogemusena tuuakse välja tagasiside koostatud õppematerjalile (ka õpilaste arvamused). Lähemalt räägitakse ka PROFILES võrgustikust ning selle arendamisest. Põhjalikumalt on käsitletud Delfi uuringu 2. ringi tulemusi.

Täpsemalt saad lugeda PROFILES Uudiskiri 3_eestikeeles .

 

PROFILES 4. uudiskiri Aprill 2013

Uudiskirjas räägitakse õpetaja professionaalset arengut toetavast mudelist ning tuuakse näiteid partnerriikide kogemustest (Iirimaa, Saksamaa). Ühtlasi on välja toodud tegevusuuringu (action research) eelised ning  partnerriigid on jaganud sellekohaseid kogemusi (Saksamaa, Läti). Soome partnerid kirjeldavad põhjalikult, kuidas kasutada fookusgrupi intervjuud õpetaja professionaalse arengu toetamiseks. Lisaks on toodud Türgis koostatud õppematerjali “Kas liiklusõnnetusi saab vältida kasutades roboteid? (Can Traffic Accidents be Eliminated by Robots?)” ülevaade.

Täpsemalt saad lugeda PROFILES Uudiskiri 4_eestikeeles .

 

PROFILES 5. uudiskiri Jaanuar 2014

Uudiskirjas räägitakse õpetaja enesekindlusest õpetamisel (teachers ownership), tuuakse välja selle olulisus ja seos PROFILES projektiga, räägitakse selle arendamisest partnerriikides (näiteks Portugal, Küpros, Poola) ning tuuakse välja, kuidas seda hinnata. Õpetaja professionaalse arengu kohta on põhjaliku ülevaate toonud Sloveenia partnerid lähtuvalt oma kogemustest. Õppematerjali näidise on seekord esitanud Saksamaa (Bremen).

Täpsemalt saad lugeda siit PROFILES Uudiskiri 5 eestikeeles.

PROFILES 6. uudiskiri Juuni 2014

Uudiskiri keskendub õpilaste saavutuste hindamisele tuginedes PROFILES moodulitele. Oma näited toovad Saksamaa ja Tšehhi partnerid. Projekti uued partnerid Rootsist ja Taanist ning ka Šveitsist ja Itaaliast annavad ülevaate PROFILES tegevustest. Vaatluse all on õpetajate jätkuva professionaalne arengu koolitused, koostöövõrgustikud, PROFILES moodulid ja õpilaste saavutused. Uudiskiri annab ülevaate ka tulevastest kohalikest ja rahvusvahelistest konverentsidest.

Täpsemalt saad lugeda siit PROFILES Uudiskiri 6 eestikeeles.