PROFILES

logo

Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science

PROFILES projekti eesmärk on suurendada õpetajate enesehinnangut seoses valmidusega kasutada uurimusliku õpet loodusainete tundides (IBSE- Inquiry Based Science Education). Lisaks kogutakse ühiskonnas olulistelt arvamusliidritelt täiendavat informatsiooni loodusainete õpetamise ja koolilõpetajatele vajalike kompetentsuste kohta. Projekti uudsus seisneb selles, et õpetajat võetakse kui võrdset partnerit, et liikuda seniselt ainekeskselt õpetamiselt uurimusliku õppe suunas. Õpetajatele pakutakse täienduskoolitusi ja nad saavad projekti eesmärkidele vastavad õppematerjalid, mida on võimalik kasutada koolitundides. Projekti eesmärkide täitmisel on olulisel kohal õpetajate enesereflektsioon, omavaheline koostöö ja võimaluste leidmine õpetajate professionaalsete oskuste suurendamiseks. Seeläbi suureneb õpilaste oskus lahendada loodusteadusliku sisuga probleeme loovalt ja langetada sotsiaal-teaduslikke otsuseid.

PROFILES projekt hõlmab õpetaja arengut neljal tasandil:

1) õpetaja kui õppija,
2) õpetaja kui eeskujulik õpetaja,
3) õpetaja kui reflekteeriv partner,
4) õpetaja kui juht.

PROFILES projekti tulemusena kujunevad täienduskoolituse läbinud õpetajatest juhid, kes omakorda hakkavad koolitama järgmisi õpetajaid. PROFILES projekt keskendub avatud uurimuslikule õppele (open inquiry approaches) kui ühele olulisemale eesmärgile loodusainete õpetamises ning seeläbi suureneb ka õpilaste sisemine ja välimine motivatsioon loodusainete õppimiseks. Projekti tulemusena muutub loodusainete tundides õpitav õpilaste jaoks tähenduslikumaks, sest õpilastel on võimalus seostada ennast tunnis käsitletavate interdistsiplinaarsete igapäevaeluliste sotsiaal-teaduslike probleemidega kasutades uurimuslikku õpet.

PROFILES projekti koordineerib Freie Universität Berlin ja rahastatakse Euroopa Liidu lepingu alusel number 266589.

PROFILES projekti avalehele on võimalik jõuda aadressilt http://www.profiles-project.eu

PROFILES flaier PROFILES-Flyer_(English).

PROFILES flaier PROFILES Flyer (Estonian).

 

 

logo-eulogo-7fp

TY_logo_ring_joonega_sinine